Par datubāzi

Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzē iekļauti Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas apstiprinātie termini, kas tiek apstiprināti atbilstoši Latvijā noteiktam regulējumam terminu izstrādes un apstiprināšanas jomā (Terminu izstrādes, pieņemšanas, apstiprināšanas, publiskošanas un grozīšanas procesa apraksts).

Datubāzes mērķis – veidot un uzturēt bibliotēku, arhīvu un muzeju darba terminoloģijas resursu digitālā formā, lai sekmētu šo institūciju attīstību un sadarbību.

Datubāze ir 2006. gadā izveidotās “Tiešsaistes terminu bankas: arhīvi, bibliotēkas, muzeji” atjaunināta versija, kas tagad pieejama ar jaunu nosaukumu “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāze”. Resursu izstrādājusi un uztur Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Resursā iekļauti bibliotēku nozares un tās saskarnozaru termini un skaidrojumi latviešu valodā, terminekvivalenti angļu valodā, pēc iespējas arī vācu un krievu valodā. Terminu atlasē izmantoti nozaru normatīvie dokumenti, to skaitā adaptētie starptautiskie standarti, profesionālā literatūra, kā arī saraksti ar aktuāliem praksē nepieciešamiem terminiem. Pētniecības nolūkā datubāzē saglabāti termini arī no atceltajiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem. Situācijas izpratnei par attiecīgā termina statusu šķirkļi ir papildināti ar termina statusa norādi: “apstiprināts”, “pagaidu”, “novecojis”, “grozīts”, kā arī norādīts termina apstiprinātājs un apstiprināšanas datums. Lai savlaicīgi iegūtu operatīvi lietojamus terminus, datubāzē iekļauti arī LZA TK vēl neapstiprināti termini, piešķirot tiem “pagaidu” statusu.

Aktuālo precizējamo vai no citām valodām tulkojamo terminu apzināšanā un terminu datubāzes papildināšanā aicināti iesaistīties visi bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālisti, studenti un citi interesenti. Ierosinājumus sūtīt uz adresi: termini@lnb.lv.

Plašāku informāciju par bibliotēku nozares terminoloģiju skat. Latvijas Bibliotēku portālā.